"Ч.Айматов фонемени - тїбєлїктїїлїк"

2016-12-14 12:00:12 202

12-декабрь ФЮКтун ЖББДнин тилдер кафедрасында кїнї улуу, залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 88 жылдыгына арналган “Айтматов феномени – тїбєлїктїїлїк” деген аталыштагы илимий конференция болуп єттї. Конференция 2 бєлїктєн туруп, 1-бєлїмї пленардык бєлїм болуп докладдар окулду. 2-бєлїмї студенттер секцияларга бєлїнїп иштешти. Модераторлор англис тили секциясынан Б.Амиракулова, Ж.Ахунжанова, Ж. Иметовалар болушту. Мындай илимий конференциялардын байма-бай болуп туруусу студенттер їчїн дайыма улуу инсандарды унутта калтырбай жана алардын чыгармаларын тїбєлїккє сакталышына єбєлгє тїзїлмєкчї.