Задача ПЦК

Кафедранын милдеттери:

- Компетенттүү, сапаттуу, конкурент жөндөмдүү жана профессионалдык мобилдүү адистерди даярдоо;

- Стейкхолдердин талабына жооп берген билим берүү процессин уюштуруу жана шарт түзүү;

- Окутуучулардын билим берүүдө сапатын ашыруу, окуу-методикалык эмгектерди жаратуу;

- Гумандуу, толеранттуу, ыймандуу, патриот-мекенчил жаштарды тарбиялоо.